przegląd pogwarancyjny elewacji

Przegląd gwarancyjny elewacji to specjalistyczna ocena techniczna elewacji budynku przeprowadzana w okresie objętym gwarancją, która została udzielona przez producenta materiałów elewacyjnych lub wykonawcę prac budowlanych. Celem przeglądu jest sprawdzenie, czy elewacja funkcjonuje poprawnie i czy nie występują żadne wady czy uszkodzenia, które mogłyby być objęte gwarancją.

Formularz

[contact-form-7 id="1d0d3b3" title="Formularz 1"]

Oto kilka kluczowych aspektów przeglądu gwarancyjnego elewacji:

 1. Celem jest zapewnienie jakości: Jeśli w trakcie gwarancji zostaną wykryte jakiekolwiek wady lub uszkodzenia spowodowane przez materiały lub pracę wykonawcy, przegląd pozwala na ich naprawienie na koszt gwaranta.

 2. Określone ramy czasowe: Zazwyczaj gwarancje mają określony czas trwania. Ważne jest, aby przegląd gwarancyjny został przeprowadzony przed upływem tego okresu, by ewentualne wady mogły zostać naprawione na mocy gwarancji.

 3. Profesjonalna ocena: Przegląd powinien być przeprowadzany przez specjalistów w dziedzinie budownictwa, takich jak inspektorzy budowlani czy architekci, którzy potrafią dokładnie zidentyfikować ewentualne problemy.

 4. Dokumentacja jest kluczem: W przypadku wykrycia jakichkolwiek problemów, przeprowadzający przegląd sporządza oficjalny raport. Ten dokument jest niezbędny do składania reklamacji gwarancyjnej u producenta materiałów lub u wykonawcy prac.

 5. Zachowanie wartości nieruchomości: Regularne przeglądy, w tym gwarancyjne, pomagają w utrzymaniu wartości nieruchomości, ponieważ zapewniają, że elewacja jest w dobrym stanie i spełnia swoje funkcje.

Przegląd gwarancyjny elewacji to ważny element dbałości o nieruchomość i zapewnienia, że wszelkie prace i materiały użyte do budowy lub renowacji elewacji spełniają swoje funkcje i są wolne od wad.

Przegląd Gwarancyjny Elewacji – Rodzaje gwarancji na elewacje:

Elewacja to jedna z najważniejszych części budynku, która nie tylko nadaje mu estetycznego wyglądu, ale też chroni przed działaniem czynników zewnętrznych. Dlatego ważne jest, by wszystkie komponenty elewacji były trwałe i odpowiadały standardom jakości. Gwarancje odgrywają tu kluczową rolę. Oto główne rodzaje gwarancji dotyczące elewacji:

Gwarancje producenta na materiały:

a. Definicja: Jest to zobowiązanie producenta materiałów elewacyjnych do zapewnienia, że produkt będzie wolny od wad produkcyjnych przez określony czas.

b. Zakres:

 • Gwarancja ta zazwyczaj obejmuje wady materiałów wynikające z procesu produkcyjnego.
 • Może też obejmować odporność na pewne warunki, takie jak działanie promieni UV, odporność na korozję czy trwałość koloru.

c. Czas trwania: Zwykle gwarancje od producenta mają określony czas trwania, który może wahać się od kilku lat do nawet kilkudziesięciu lat, w zależności od rodzaju materiału.

d. Warunki: Aby skorzystać z gwarancji producenta, często wymagane jest przestrzeganie pewnych wytycznych dotyczących instalacji i konserwacji produktu.

Gwarancje wykonawcy na pracę:

a. Definicja: Jest to zobowiązanie wykonawcy (firmy budowlanej lub rzemieślnika), że prace zostały wykonane zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi i nie wystąpią wady wynikające z błędów podczas instalacji.

b. Zakres:

 • Obejmuje błędy związane z instalacją, takie jak niewłaściwe przymocowanie, złe uszczelnienie czy niewłaściwe połączenia.
 • Może również dotyczyć aspektów estetycznych, takich jak nierówne spoiny czy nieestetyczne zakończenia.

c. Czas trwania: Gwarancje te zwykle mają krótszy okres ważności w porównaniu z gwarancjami producenta, często wynoszący od jednego do kilku lat.

d. Warunki: Gwarancje wykonawcy mogą wymagać regularnego przeglądu oraz pewnych działań konserwacyjnych ze strony właściciela nieruchomości, aby były ważne.

Oba rodzaje gwarancji są niezbędne dla właścicieli nieruchomości, aby mieć pewność, że ich inwestycja w elewację jest chroniona. Jednak ważne jest, aby dokładnie zrozumieć warunki każdej gwarancji i wiedzieć, jakie kroki należy podjąć w przypadku wykrycia problemu.

 

Kiedy przeprowadzić przegląd gwarancyjny elewacji?

 1. Optymalne terminy przeglądów:

  • Po pierwszym roku: Wskazane jest przeprowadzenie pierwszego przeglądu gwarancyjnego po upływie roku od zakończenia prac elewacyjnych. Pozwoli to na wykrycie ewentualnych wad, które mogły pojawić się w trakcie eksploatacji przez pierwsze 12 miesięcy.
  • Przed upływem połowy okresu gwarancyjnego: Jeśli gwarancja ma trwać np. 10 lat, dobrze jest przeprowadzić kolejny przegląd po upływie 5 lat.
  • Przed wygaśnięciem gwarancji: Ostateczny przegląd powinien być przeprowadzony kilka miesięcy przed końcem okresu gwarancyjnego, by mieć czas na ewentualne naprawy gwarancyjne.
 2. Czy są ustalone terminy określone w umowie gwarancyjnej?

  • Wiele umów gwarancyjnych określa konieczność regularnych przeglądów w określonych odstępach czasu, aby gwarancja pozostała ważna.
  • Ważne jest, aby dokładnie przeczytać i zrozumieć warunki gwarancji. Jeśli są ustalone terminy przeglądów, muszą być one przestrzegane.

Kto powinien przeprowadzić przegląd gwarancyjny elewacji?

 1. Rola właściciela nieruchomości:

  • Odpowiedzialność: To na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek zapewnienia, że przegląd gwarancyjny jest przeprowadzany zgodnie z warunkami gwarancji.
  • Organizacja: Właściciel powinien zorganizować przegląd, skontaktować się z odpowiednimi specjalistami oraz zapewnić dostęp do wszystkich niezbędnych obszarów i dokumentów.
 2. Specjaliści do wynajęcia:

  • Inspektorzy budowlani: Są to osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i licencjami, które potrafią dokładnie ocenić stan techniczny elewacji i wykryć ewentualne wady.
  • Architekci: Mogą dostarczyć ekspertyzy dotyczącej jakości wykonania, estetyki oraz zgodności z projektami.
  • Firmy specjalizujące się w przeglądach elewacji: Niektóre firmy specjalizują się w ocenie jakości elewacji, oferując usługi specjalistycznych narzędzi i metod badawczych.

Przegląd gwarancyjny to ważny element dbałości o nieruchomość. Przeprowadzenie go w odpowiednim czasie i przez specjalistów gwarantuje, że ewentualne problemy zostaną szybko wykryte i naprawione.

 

Krok po kroku: jak przebiega przegląd gwarancyjny elewacji? Zaufaj nam – zleć to profesjonalistom

Przegląd gwarancyjny elewacji to nie tylko formalność, ale przede wszystkim sposób na zabezpieczenie Twojej inwestycji i zapewnienie, że Twoja nieruchomość pozostaje w doskonałym stanie przez wiele lat. Poniżej przedstawiamy, jak przebiega cały proces krok po kroku.

 1. Przygotowanie i dokumentacja:

  • Zebranie dokumentów: Przed przystąpieniem do przeglądu konieczne jest zgromadzenie wszystkich dokumentów związanych z elewacją – umowy z wykonawcą, specyfikacji technicznych materiałów czy wcześniejszych raportów.
  • Ustalenie zakresu: Określenie, które obszary budynku będą badane i czy są jakieś konkretne problemy, na które należy zwrócić uwagę.
  • Wybór narzędzi: W zależności od potrzeb mogą to być kamery termowizyjne, mierniki wilgotności, urządzenia do pomiaru przewodności cieplnej itp.
 2. Ocena wizualna:

  • Oględziny powierzchni: Pierwszym krokiem jest dokładne sprawdzenie elewacji pod kątem pęknięć, odbarwień, wykwitów solnych czy innych widocznych wad.
  • Ocena szczegółów: Atencję kieruje się także na detale – np. czy listwy, spoiny i elementy ozdobne są poprawnie zamocowane i czy nie wykazują oznak uszkodzeń.
 3. Testy techniczne:

  • Badania termowizyjne: Pozwalają na zlokalizowanie miejsc, w których dochodzi do mostków termicznych lub utraty ciepła.
  • Pomiary wilgotności: Wykrywają, czy w elewacji nie kumuluje się nadmierna wilgoć, co mogłoby prowadzić do powstawania pleśni czy korozji.
  • Badania odporności na czynniki zewnętrzne: Może to obejmować testy odporności na wiatr, deszcz czy promieniowanie UV.
 4. Sporządzenie raportu:

  • Zbieranie danych: Wszystkie informacje uzyskane podczas oceny wizualnej i testów technicznych są zbierane i analizowane.
  • Sformułowanie wniosków: W raporcie wskazuje się ewentualne problemy, ich przyczyny oraz zalecenia dotyczące naprawy.
  • Prezentacja klientowi: Końcowy raport jest przedstawiany właścicielowi nieruchomości wraz z rekomendacjami dotyczącymi dalszych działań.

Zaufaj nam – zleć to profesjonalistom Elewacja to wizytówka budynku, ale też jego tarcza ochronna. Dlatego tak ważne jest, aby regularnie ją monitorować i dbać o jej stan. Zaufaj profesjonalistom, którzy dysponują wiedzą i narzędziami, by dokładnie ocenić stan Twojej elewacji i zapewnić jej długowieczność.